UX/UI Designer & web developer

01

MARIEHAMNSLIBERALERNAS VALPROGRAM

Mariehamn leder utvecklingen för ett bärkraftigt Åland!

Vi tror på människan. All utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och initiativförmåga. Politiken skall verka för att ge de bästa möjligheter för människor att utvecklas och vara med och delta i samhället. Genom att samarbeta når vi resultat och genomtänkta förändringar. En stabil ekonomi är bästa sättet att säkra vår grundtrygghet men kreativt nytänkande behövs också. Mariehamn ska vara en god samarbetspartner.

Vi vill ha en levande och trivsam stadskärna som hela Åland drar nytta av. Samarbete med näringslivet och fastighetsägarna är viktigt för utveckling och nybyggande. Affärs- och kontorslokaler samt bostäder behövs för ett starkt och levande centrum. Vi hoppas att alla kan se fördelarna med att forma ett nytt centrum med respekt för stadens äldre bebyggelse.

Mariehamnsliberalerna är ett liberalt mittenparti med både socialt och ekonomiskt ansvar som utgångspunkter i vårt politiska arbete. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är ledstjärnor och en naturlig del i vår politik. En omställning inom många områden kommer behövas för att klara hållbarhetsmålen. Mariehamn ska vara en förebild för ett bärkraftigt Åland.

Ladda ner valprogrammet eller läs det nedan!
Du kan också ladda ner Mariehamnsliberalernas kompletta politiska program antaget 2017.

02

Människan i centrum, inte strukturerna Mariehamnsliberalerna vill:

 • Överbrygga gränserna inom socialservicen. Människor får inte falla mellan stolarna.
 • Bygga trygghetsbostäder
 • Bygga specialiserade vårdboenden, gärna i samarbete med andra kommuner.
 • Engagera ungdomar för demokratin genom att införa ett ungdomsfullmäktige.
 • Införa universell planering – alla miljöer, bygg­nader, produkter och tjänster ska utformas med alla människor i åtanke.
 • Se över rabatter för pensionärer vid stans verk­samheter för att få fler aktiva pensionärer.
 • Införa flexiblare avgifter inom barnomsorgen.
 • Satsa på hemspråksundervisning med internet­baserad utbildning.
 • Medis verksamhet ska vara inriktad på bildning
 • Elevassistenter är viktiga och måste få tillräcklig handledning och utbildning.
 • Fortsätta arbetet mot målet att uppnå jämställ­da löner.
 • Satsa på expertsjuksköterskor inom äldre­omsorgen.
 • Genomföra kompetenskartläggning inom äldreomsorgens personal. Rätt person på rätt plats.
 • Säkerställ gott ledarskap i stadens personalor­ganisation. Personalen är stadens bästa resurs och skall ges möjlighet att blomstra.
 • Mariehamn skall vara en förebild i arbetet med kommunernas socialtjänst KST.
 • En förbättrad ägarstyrning av stadens bolag.

03

Näringsliv och kreativitet – ett starkt Mariehamn Mariehamnsliberalerna vill:

 • Att den nya delgeneralplanen snarast färdig­ställs. Den underlättar för allt byggande.
 • Att i samarbete med näringslivet och fastig­hetsägarna utveckla och bygga nytt. Samtidigt önskar vi respektera stadens äldre bebyggelse som i sig är viktig för stadens attraktionskraft .
 • Ha ekonomisk hållbarhet och långsiktighet i ekonomin. Lånen ska minska, inte öka.
 • Minska parkeringsnormen ännu mer.
 • Värdesätt och utveckla kulturen genom offent­lig konst och digitala stadsvandringar.
 • Utveckla östra hamnen och bind ihop den med centrum och satsa på en allaktivitetspark där.
 • Bättre underhåll av allmänna områden.
 • Öka marknadsföringen av Mariehamn utanför Åland för att öka inflyttning och turism.
 • Utveckla samarbetet med City Mariehamn. Vi behöver fler evenemang i staden.
 • Renovera och utveckla Mariebad med en bastu- och havsbadanläggning som lockar turister.

04

Miljön och klimatet kräver handling Mariehamnsliberalerna vill:

 • Att det byggs mer i trä när staden bygger, men också uppmuntra privata aktörers träbyggande.
 • Satsa på förnyelsebar energiproduktion för stadens alla byggnader.
 • Att stadens fordon ska vara elbilar eller elcyklar.
 • Förbättra sophantering på gator och torg.
 • Satsa på en modern kollektivtrafik med eldriv­na mindre fordon som trafikerar flexibla rutter.
 • Att kollektivtrafiken samplaneras med landska­pet, täta bussturer Godby-Jomala-Mariehamn.
 • Förbättra trafiksäkerheten & trygga skolvägar.
 • Förbättra för cyklister, bättre cykelvägar och fler cykelparkeringar.
 • Investera i avloppsrening av medicinrester vid Lotsbroverket.
 • Hålla våra lekparker och utegym i gott skick.

05

Mariehamnsliberalernas kandidater

Våra kandidater kan du hitta på Liberalerna på Ålands hemsida.
Klicka på knappen nedan och sedan länken Mariehamn på kandidatsidan

#Vi leder utvecklingen!